Railways in Poland/ Poland/ EM10 (PKP)
EM10-001 at Warszawa Zachodnia station.

23 Sep 2001

EM10-001 at Warszawa Zachodnia station.

23 Sep 2001

EM10-101 at Kraków Prokocim depot.

04 May 2002

EM10-102 manoeuvring at Kraków P³aszów station.

02 May 2002

EM10-102 with an OHLE maintenance train, at Kraków P³aszów station.

02 May 2002

© 2002-2020 Railways in Poland | Contact