Railways in Poland/ Poland/ Ok1 (PKP)
Ok1-322 at Wolsztyn roundhouse.

18 Aug 2003

Ok1-322 at Wolsztyn roundhouse.

18 Aug 2003

© 2002-2020 Railways in Poland | Contact